GRAWE Smart

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

GRAWE Smart

 
 
GRAWE Smart


Osiguranje života po tarifi GRAWE Smart mogu da zaključe lica sa navršenih 15 godina do 65 godina života, bez lekarskog pregleda

Trajanje osiguranja može biti 10 do 40 godina, odnosno 3 godine za osiguranja sa jednokratnom uplatom premije.

Uz osiguranje po tarifi GRAWE Smart može da se zaključi dodatno osiguranje od nezgode za slučaj trajne invalidnosti, dok je osiguranje za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja uključeno u program GRAWE Smart ako se premija plaća sve vreme trajanja osiguranja (sa pokrićem u visini osigurane sume osiguranja života, a najviše 5.000 EUR).