Risikoosiguranje

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

Rizikoosiguranje

 
Osiguranje za slučaj smrti
 

Osigurana suma se isplaćuje u slučaju prirodne smrti osiguranika ili smrti osiguranika usled nesrećnog slučaja u toku trajanja ugovora o osiguranju.

 

 

Rizikoosiguranje

Osiguranje za slučaj smrti

Rizikoosiguranje

Rizikoosiguranje

Osiguranje za slučaj smrti sa jednokratnom uplatom premije

Rizikoosiguranje