GRAWE Invest

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

GRAWE Invest

 
Budućnost ne možete predvideti, ali je možete planirati!
 

Kod tarife osiguranja života GRAWE Invest, premija osiguranja se plaća jednokratno, a pokriće u toku trajanja osiguranja uvek je jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.

Osigurana suma sa pripadajućom dobiti isplaćuje se u slučaju doživljenja osiguranja, u slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja i u slučaju smrti osiguranika usled nezgode.