Risikoosiguranje - R1

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

Rizikoosiguranje - Tarifa R1

 
Osiguranje za slučaj smrti
 

Osigurana suma se isplaćuje korisniku/korisnicima osiguranja u slučaju prirodne smrti osiguranika ili smrti osiguranika usled nesrećnog slučaja u toku trajanja ugovora o osiguranju.

Pokriće je u toku trajanja osiguranja uvek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi.

U slučaju doživljenja osiguranja korisnik osiguranja ne dobija ugovorenu osiguranu sumu.