Rizikoosiguranje R11K

Kontakt

GRAWE osiguranje a.d.o.Bulevar Mihajla Pupina 115D.11070 Novi Beograd

+381 (0) 11 2092 600 +381 (0) 11 2092 661 office.beograd@grawe.rs
Inhalt:

Tarifa R11K

 
Osiguranje za slučaj smrti sa jednokratnom uplatom premije
 

Osigurane suma se isplaćuje korisniku/korisnicima osiguranja u slučaju prirodne smrti osiguranika ili smrti osiguranika usled nesrećnog slučaja u toku trajanja ugovora o osiguranju. Najduže trajanje osiguranja po Tarifi R11K je 120 meseci. 

Pokriće u toku trajanja opada na mesečnom nivou.

U slučaju doživljenja osiguranja korisnik osiguranja ne dobija ugovorenu osiguranu sumu.