Skoči do sadržaja
Komunikacija
Obaveštenje o plaćanju premije osiguranja - aktuelna situacija

Obaveštavamo sve klijente GRAWE osiguranja a.d.o. Beograd da sve polise osiguranja ostaju aktivne i da aktuelna situacija u zemlji, koja je posledica pojave virusa COVID 19, nema uticaj na prava i obaveze iz zaključenih ugovora o osiguranju. Pokrića iz ugovora o osiguranju i dalje važe, nezavisno od vrste ugovorenog osiguranja.

Razumemo aktuelnu situaciju u zemlji i vodimo računa o dobrobiti i interesima svih naših klijenata, stoga smo mogućnost uplate premije osiguranja produžili sa 90 na 150 dana za klijente sa dospećem rate premije osiguranja od januara do aprila 2020. godine, odnosno 120 dana sa dospećem rate premije osiguranja u maju.

U skladu sa preporukom Narodne banke Srbije, obaveštavamo naše klijente u starijoj životnoj dobi kojima je bila određena zabrana kretanja, kao i one koji su u toku vanrednog stanja ostali bez redovnih prihoda ili su im redovni prihodi znatno smanjeni tako da više nisu u mogućnosti izmire svoje obaveze po ugovoru o osiguranju, da je plaćanje premije osiguranja po zaključenim ugovorima o osiguranju za navedene kategorije fizičkih lica odloženo bez uticaja na prava iz ovih ugovora i bez obračuna kamate na dospele obaveze za plaćanje premije osiguranja. Naši klijenti koji spadaju u grupu stanovništva, najviše pogođenu posledicama vanrednog stanja, a koji ne žele odlaganje plaćanja dospele premije osiguranja, slobodni su da svoje obaveze izmire u rokovima predviđenim ugovorom o osiguranju.

Skrećemo pažnju da se navedenim ne produžava trajanje osiguranja već samo i isključivo odlaže plaćanje dospele rate premije osiguranja. U slučaju da ugovor o osiguranju istekne u periodu trajanja vanrednog stanja, naši klijenti mogu da se obrate svom zastupniku i produže, odnosno zaključe novi ugovor o osiguranju. U tom slučaju neophodno je uplatiti prvu premiju osiguranja ili izjavom omogućiti da se prva premija osiguranja preknjiži.

Svim korisnicima naših usluga koji izbegavaju fizičke kontakte obezbedili smo komunikaciju elektronskim putem u cilju smanjenja fizičkog kontakta, pa je sve dodatne informacije moguće dobiti pozivanjem Vašeg savetnika/zastupnika osiguranja, slanjem elektronske pošte na adresu service@grawe.rs ili pozivom Call centra na broj telefona 011 2092 600, 011 2092 692, 066 8607 500 (uz mogućnost korišćenja aplikacija Viber ili WhatsApp).

Na raspolaganju smo da svim našim osiguranicima pružimo neophodnu podršku i svi dospeli zahtevi biće obrađeni u najkraćem mogućem roku.

 

tj. osiguranje vozila, konsultant