Skoči do sadržaja
Komunikacija
Obaveštenje o plaćanju premije osiguranja tokom trajanja vanrednog stanja

Obaveštavamo sve klijente GRAWE osiguranja a.d.o. Beograd da sve polise osiguranja ostaju aktivne i da aktuelna situacija u zemlji, koja je posledica pojave virusa COVID 19, nema uticaj na prava i obaveze iz zaključenih ugovora o osiguranju. Pokrića iz ugovora o osiguranju i dalje važe, nezavisno od vrste ugovorenog osiguranja.

Razumemo aktuelnu situaciju u zemlji i vodimo računa o dobrobiti i interesima svih naših klijenata, stoga smo mogućnost uplate premije osiguranja produžili sa 90 na 120 dana.

U skladu sa preporukom Narodne banke Srbije, obaveštavamo naše klijente u starijoj životnoj dobi kojima je upućena zabrana kretanja tokom celog dana, kao i one koji su u toku vanrednog stanja ostali bez redovnih prihoda ili su im redovni prihodi znatno smanjeni tako da više nisu u mogućnosti izmire svoje obaveze po ugovoru o osiguranju, da će za vreme trajanja vanrednog stanja plaćanja premije osiguranja po zaključenim ugovorima o osiguranju za navedene kategorije fizičkih lica biti odložena bez uticaja na njihova prava iz ovih ugovora i bez obračuna kamate na dospele obaveze. Naši klijenti koji spadaju u navedenu grupu stanovništva, najviše pogođenu posledicama vanrednog stanja, a koji ne žele da im se plaćanje dospele premije osiguranja odloži, slobodni su da svoje obaveze izmire u rokovima predviđenim ugovorom o osiguranju.

Skrećemo pažnju da se navedenim ne produžava važenje osiguranja već samo i isključivo odlaže plaćanje dospele rate premije osiguranja. U slučaju da važnost ugovora o osiguranju istekne u periodu trajanja vanrednog stanja, naši klijenti mogu zaključiti novi ugovor u kom slučaju moraju platiti prvu premiju osiguranja.

U toku vanrednog stanja svim korisnicima naših usluga obezbedili smo komunikaciju elektronskim putem u cilju smanjenja fizičkog kontakta, pa je sve dodatne informacije moguće dobiti pozivanjem Vašeg savetnika/zastupnika osiguranja, slanjem elektronske pošte na adresu service@grawe.rs ili pozivom Call centra na broj telefona 011 2092 600, 011 2092 692, 066 8607 500 (uz mogućnost korišćenja aplikacija Viber ili WhatsApp).

Na raspolaganju smo da svim našim osiguranicima pružimo neophodnu podršku i svi dospeli zahtevi biće obrađeni u najkraćem mogućem roku.

 

tj. osiguranje vozila, konsultant