Skoči do sadržaja
Komunikacija
FAQ - Aktuelna situacija (COVID 19)

Kontakt za informacije i zaključenje ugovora

Kako da kontaktiram GRAWE ako želim da izbegnem fizički kontakt?

Uzimajući u obzir specifičnost situacije i u skladu sa merama Vlade Republike Srbije, kao i preporukama nadležnih zdravstvenih institucija, sprovodimo preventivne mere i poslovne procesesmo  prilagodili nastaloj situaciji koja je posledica pojave virusa COVID 19.

Molimo naše klijente i zaposlene da uvažavaju preporuke nadležnih institucija i stručnjaka koje se odnose na preventivne mere u cilju sprečavanja širenja Corona virusa.

Najbrži način da kontaktirate GRAWE je preko Vašeg GRAWE zastupnika/savetnika/posrednika, putem email-a ili telefona.

Možete kontaktirati i GRAWE prodajne kancelarije i savetnike za korisnike u vašoj blizini.

Alternativno, obratite nam se slanjem elektronske pošte na adresu service@grawe.rs ili pozivom Call centra na broj telefona 011 2092 600, 011 2092 692, 066 8607 500 (uz mogućnost korišćenja aplikacija Viber ili WhatsApp).

Na raspolaganju smo da svim našim osiguranicima pružimo neophodnu podršku i svi dospeli zahtevi biće obrađeni u najkraćem mogućem roku.

Molimo za vaše razumevanje da trenutno može da bude duže vreme čekanja.

Prijava štete

Kako da prijavim štetu elektronskim putem?

Prijavu štete po polisama osiguranja života i osiguranja imovine neophodno je izvršiti dostavljanjem popunjenog i potpisanog obrasca i neophodne dokumentacije na sledeći način:

• putem email-a stete@grawe.rs

• putem pošte, na adresu Bulevar Mihaila Pupina 115D, 11070 Novi Beograd, Odeljenje za procenu i likvidaciju šteta

Obrazac i spisak dokumentacije za štete po polisama osiguranja života

Obrazac za štete po polisama osiguranja imovine


Prijavu štete po polisama autoodgovornosti, kasko osiguranja i auto-nezgode moguće je izvršiti dostavljanjem popunjenog i potpisanog obrasca i neophodne dokumentacije na sledeći način:

• putem email-a stete.mv@grawe.rs

• putem pošte, na adresu Bulevar Mihaila Pupina 115D, 11070 Novi Beograd, Štete na motornim vozilima

Obrazac i spisak dokumentacije za prijavu štete na motornim vozilima

Na raspolaganju smo da vam pružimo svu neophodnu podršku i svi dospeli zahtevi biće obrađeni u najkraćem mogućem roku.

Molimo za vaše razumevanje da trenutno može da bude duže vreme čekanja.

Osiguranje života

Kako mogu da uplatim svoju premiju osiguranja u evrima tokom trajanja vanrednog stanja?

Svi klijenti koji već imaju aktivne polise osiguranja dospelu premiju za polise osiguranja života za koje je plaćanje premije ugovoreno u evrima, tokom trajanja vanrednog stanja, mogu da uplate i u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Prvu uplatu premije osiguranja po ponudi za zaključenje ugovora o osiguranju života koja je ugovorena u evrima, tokom trajanja vanrednog stanja, klijenti mogu da uplate i u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Mogućnost uplate premije u dinarskoj protivvrednosti važi do 31.08.2020. godine.

Ukazujemo klijentima da uplatu premije osiguranja po osnovu polisa kod kojih je plaćanje premije osiguranja ugovoreno u evrima mogu da izvrše uplatom u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate i to isključivo na dole navedeni račun sa uputstvom za uplatu:

Uplatilac: ime i prezime ugovarača osiguranja
Svrha uplate: uplata premije osiguranja
Primalac: GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd, Bul. Mihajla Pupina 115 D; 11070 Novi Beograd

Šifra plaćanja: 260
Račun primaoca: 310-0000000209687-03
Iznos za uplatu: xxxxxx RSD

Poziv na broj: broj ponude (za nove zaključene ugovore sa evrom kao valutom plaćanja) ili broj  polise (za dospelu premiju osiguranja već postojećih ugovora kod kojih je plaćanje premije osiguranja ugovoreno u evrima)
 

Da li mogu da odložim plaćanje premije životnog osiguranja, smanjim premiju ili se oslobodim plaćanja?

Razumemo aktuelnu situaciju u zemlji i vodimo računa o dobrobiti i interesima svih naših klijenata, stoga smo mogućnost uplate premije osiguranja produžili sa 90 na 150 dana za klijente sa dospećem rate premije osiguranja od januara do aprila 2020. godine, odnosno 120 dana sa dospećem rate premije osiguranja u maju.

U skladu sa preporukom Narodne banke Srbije, obaveštavamo naše klijente u starijoj životnoj dobi kojima je bila određena zabrana kretanja, kao i one koji su u toku vanrednog stanja ostali bez redovnih prihoda ili su im redovni prihodi znatno smanjeni tako da više nisu u mogućnosti izmire svoje obaveze po ugovoru o osiguranju, da je plaćanje premije osiguranja po zaključenim ugovorima o osiguranju za navedene kategorije fizičkih lica odloženo bez uticaja na prava iz ovih ugovora i bez obračuna kamate na dospele obaveze za plaćanje premije osiguranja. Naši klijenti koji spadaju u grupu stanovništva, najviše pogođenu posledicama vanrednog stanja, a koji ne žele odlaganje plaćanja dospele premije osiguranja, slobodni su da svoje obaveze izmire u rokovima predviđenim ugovorom o osiguranju.

Skrećemo pažnju da se navedenim ne produžava trajanje osiguranja već samo i isključivo odlaže plaćanje dospele rate premije osiguranja. U slučaju da ugovor o osiguranju istekne u periodu trajanja vanrednog stanja, naši klijenti mogu da se obrate svom zastupniku i produže, odnosno zaključe novi ugovor o osiguranju. U tom slučaju neophodno je uplatiti prvu premiju osiguranja ili izjavom omogućiti da se prva premija osiguranja preknjiži.

Oslobađanje od plaćanja premije (kapitalizacija) je moguća u skladu sa uslovima, odnosno ako je protekla najmanje 1/10 trajanja osiguranja i da su za taj period plaćene premije.

Smanjenje premije (osigurane sume) je moguće u skladu sa uslovima, odnosno na svakom godišnjem preseku po određenoj polisi.


Da li posle oslobađanja od plaćanja premije ili smanjenja mogu ponovo da platim svoje životno osiguranje?

Reaktiviranje polise nakon oslobađanja od plaćanja premije (kapitalizacija) je moguće od istog datuma sa kojim je polisa kapitalizovana ili od nekog drugog datuma koji klijentu odgovara.

Ako se reaktivira od istoga datuma sa kojim je polisa kapitalizovana, onda je potrebno da klijent plati sve zaostale i dospele premije. Ako se reaktivira od nekog drugog datuma, onda klijent ne treba da plati zaostale premije, nego samo premiju koja je dospela.

Promena iznosa premije, bez obzira na to da li je smanjenje ili povećanje premije, je moguće na svakom godišnjem preseku po određenoj polisi.  


Da li GRAWE pruža pokriće u slučaju smrti usled Korona virusa (COVID-19)?

Ako klijent u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju života nije oboleo ili bio zaražen virusom COVID-19, a oboli ili se zarazi u toku trajanja osiguranja, onda ima pokriće za slučaj smrti zbog virusa COVID-19. Ako je klijent u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju života već oboleo ili bio zaražen virusom COVID-19, a da mu je to bilo poznato ili nije moglo da bude nepoznato, onda nema pokriće za slučaj smrti zbog virusa COVID-19.


Da li lica koja su bila u izolaciji zbog virusa COVID-19, ili su bila zaražena ili obolela i izlečena od navedenog virusa, mogu da zaključe ugovor o osiguranju života?

Sva lica koja su:

  • u izolaciji/karantinu ili su bila u izolaciji/karantinu zbog virusa COVID 19,
  • bila zaražena ili su trenutno zaražena virusom COVID 19, bez obzira na to da li su bez simptoma, sa blagim ili jačim simptomima,
  • trenutno obolela ili su bila obolela i izlečena od posledica virusa COVID 19,

mogu da budu osigurana po tarifi GRAWE Smart, sa uključenim dodatnim osiguranjem za slučaj smrti usled nezgode (UTZ) i sa uključenim dodatnim osiguranjem od nezgode za slučaj trajne invalidnosti.

Ovakva lica ne mogu da zaključe dodatno osiguranje za nastanak određene teške bolesti (RDZ), kao ni dodatno osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije za vreme radne nesposobnosti (AUZ). 

Na ponudi je neophodno navesti ako je osiguranik bio ili se trenutno nalazi u nekoj od navedenih situacija zbog posledica virusa COVID 19.

 
Putno zdravstveno osiguranje

Da li putno osiguranje pokriva lečenje Korona virusa u inostranstvu?

Član 10. stav 1.f. Uslova za osiguranje pomoći na putovanju GRAWE Travel (ABRV 2018) i član 7. stav 1.f. Uslova za osiguranje pomoći na putovanju GRAWE Travel Star (ABRVP 2018) jasno kažu da su sve obaveze osiguravača/asistentske kompanije isključene u slučajevima koji su posledica zemljotresa ili druge prirodne katastrofe, elementarne nepogode i epidemija i pandemija.


Šta da radim ako imam godišnju polisu putno zdravstveno osiguranje koje uskoro ističe ili je već isteklo dozvoljenih 45 dana boravka u inostranstvu, a zbog vanrednog stanja nisam u mogućnosti da napustim državu u kojoj se nalazim?

Svakako imamo razumevanja kako za situaciju na globalnom nivou, tako i za svakog pojedinca koji se nađe u ovakvoj situaciji. U tom smislu omogućili smo sledeće – pokriće od 45 dana u kontinuitetu se ne može produžavati, ali se klijentu može ponuditi mogućnost dokupljivanja dodatne polise (u trajanju od najviše mesec dana) kojom će „premostiti“ dodatni boravak u inostranstvu. Polisa se može kupiti putem web shop-a, jer to ne zahteva potpis od strane klijenta i može se vrlo brzo i jednostavno završiti. Ukoliko klijent želi da boravak produži na više od mesec dana, neophodno je da zastupnik uputi upit po ustaljenoj proceduri u takvim slučajevima.


Da li isto važi za polise koje nisu godišnje?

Kao odgovorna kompanija, izaći ćemo u susret svakom klijentu koji u ovom trenutku ima našu polisu putnog osiguranja, a iz objektivnih razloga ne može da se vrati u zemlju.

Odobrili smo mogućnost dokupljivanja dodatne polise (u trajanju od najviše mesec dana) kojom će se „premostiti“ dodatni boravak u inostranstvu. Polisa se može kupiti brzo i jednostavno putem web shop-a, jer to ne zahteva potpis od strane klijenta.

Ukoliko klijent želi da boravak produži na više od mesec dana, neophodno je da zastupnik uputi upit po ustaljenoj proceduri u takvim slučajevima.


Ako se zbog vanredne situacije nalazim u inostranstvu i nemam važeću polisu putnog osiguranja ili imam polisu drugog osiguravača koja uskoro ističe, možete li mi izdati polisu?

Nažalost, u ovakvim situacijama ne možemo izaći u susret klijentima, vanredni produžeci osiguranja u trajanju od mesec dana (ili više uz neophodan upit i odobrenje), odnose se isključivo na klijente koju su inostranstvo otputovali sa našim polisama putnog osiguranja.
 

Da li na produžetak polisa putnog osiguranja za klijente koji se trenutno nalaze u inostranstvu utiče to da li je prethodna polisa bila korišćena? Da li biste odobrili produžetak klijentima koji su prethodno imali prijavljene štete po važećim polisama?

GRAWE odobrava produženo trajanje od mesec dana i kupovinu mesečne polise putem GRAWE web shop-a (webshop.grawe.rs) svakom klijentu koji je u inostranstvu sa našom polisom putnog osiguranja, bez obzira da li je polisa korišćena ili nije.

Boravak duži od mesec dana, moguć je isključivo na upit zastupnika i uz odobrenje nadležnog odeljenja.


Šta se dešava ako moje putovanje nije realizovano, polisa još uvek nije počela, a premija je uplaćena? Da li je moguć povrat premije i storna polise na moj zahtev?

Ugovor o osiguranju se može raskinuti pre početka osiguravajućeg pokrića i u tom slučaju će GRAWE izvršiti povraćaj premije u punom iznosu. Potrebno je dostaviti primerak polise potpisan od strane klijenta, sa naznakom za storno i navedenim razlogom storniranja, kao i broj tekućeg računa/kopiju kartice radi povraćaja novca.

tj. osiguranje vozila, konsultant