Skoči do sadržaja
Informacije o obradi podataka o ličnosti

Ovim Informacijama želimo da Vam pružimo detaljnije obaveštenje o obradi Vaših podataka o ličnosti u svrhu preduzimanja radnji na Vaš zahtev pre sklapanja ugovora o osiguranju, u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora o osiguranju, kao i o pravima koja možete da ostvarite u vezi s obradom tih podataka.
Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ove Informacije pažljivo pročitate.
1. Ko je odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti?
Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših podataka o ličnosti mi smo, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije rukovalac obrade tj. odgovorni smo za obradu Vaših podataka o ličnosti:

 • GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115D, 11070 Beograd- Novi Beograd, MB: 17157051, PIB: 100000161
 • Tel. +381 (0)11 20 92 600; Faks +381 (0)11 20 92 661
 • www.grawe.rs

Za pitanja o obradi Vaših podataka o ličnosti ili u vezi sa ostvarivanjem prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem licu za zaštitu podataka o ličnosti:

 • GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115D, 11070 Beograd - Novi Beograd, sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti“
 • Tel. +381 (0)11 20 92 611
 • lice.za.zastitu.podataka@grawe.rs

2. U koje svrhe i na osnovu kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše podatke o ličnosti?
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih važećih propisa o zaštiti podataka o ličnosti.
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovim Informacijama i to u skladu sa sledećim pravnim osnovama:
2.1. Preduzimanje predugovornih radnji na Vaš zahtev, zaključenje i izvršavanje ugovora o osiguranju
Podatke o ličnosti koje nam pružite putem ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i druge dokumentacije obrađujemo u svrhu utvrđivanja Vaših potreba i zahteva kako bismo Vam mogli dati objektivne informacije o proizvodu osiguranja. Nadalje, podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu procene rizika koje preuzimamo i na osnovu koje ćemo odlučiti da li ćemo i pod kojim uslovima (npr. iznos premije, osigurana suma, obim pokrića) prihvatiti Vašu ponudu i zaključiti ugovor o osiguranju. Vaše podatke možemo obraditi i u svrhe informativnog obračuna premije osiguranja.
Ako sa nama zaključite ugovor o osiguranju, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u svrhu izvršavanja ugovora (npr. izrade polise osiguranja, formiranja i slanja obaveštenja o dospeću premije osiguranja, obaveštenja o pripisanoj dobiti, obaveštenja o isteku osiguranja, administriranja ugovora, procene može li i pod kojim uslovima da se izmeni ugovor o osiguranju, zatim u svrhu naplate dospelih obaveza).
U slučaju rešavanja odštetnog zahteva obrađujemo i dodatne podatke koji se odnose na štetni događaj kako bismo mogli utvrditi postoji li i u kom obimu naša obaveza na isplatu naknade iz osiguranja.
Ako ste osigurano lice (osiguranik), Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo sa ugovaračem osiguranja mogli da zaključimo ugovor o osiguranju, ali i kako bismo mogli da izvršimo naše obaveze iz ugovora o osiguranju.
Ako ostvarujete pravo iz ugovora o osiguranju u svojstvu korisnika osiguranja, založnog poverioca, oštećenog lica i dr., Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo mogli da izvršimo naše obaveze iz ugovora o osiguranju.
2.2. Ispunjavanje pravnih obaveza
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo i radi ispunjavanja naših pravnih obaveza (npr. obaveze predugovornog informisanja ugovarača osiguranja, rešavanja prigovora, čuvanja poslovne dokumentacije).
Kao obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma dužni smo da sprovodimo mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma pa Vaše podatke o ličnosti (npr. identifikacione podatke, podatke o poreklu sredstava i podatke o političkoj izloženosti) obrađujemo u tu svrhu.
2.3. Legitimni interesi
Vaše podatke o ličnosti imamo pravo da obrađujemo u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša osnovna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi podataka o ličnosti koja se zasnivaju na Vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama.
Naš legitiman interes je npr. obrada podataka o ličnosti u svrhu sprečavanja i otkrivanja prevara u osiguranju ili drugih krivičnih dela ili prekršaja, prenos podataka o ličnosti u društva GRAWE grupe za unutrašnje administrativne potrebe, obrada podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga (uključujući istraživanje tržišta i ispitivanja Vašeg zadovoljstva pruženim uslugama), ako je takav marketing usmeren prema Vama kao ugovaraču osiguranja za vreme trajanja ugovora o osiguranju. U tom slučaju obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo bili u mogućnosti da naše marketinške aktivnosti prilagodimo Vašim potrebama i kako bismo bili u mogućnosti da Vam dostavljamo prilagođena obaveštenja o našim proizvodima i/ili uslugama, prodajnim akcijama, novostima u poslovanju i dr. putem pošte, elektronske pošte, društvenih mreža i dr.
Ako Vaše podatke o ličnosti obrađujemo za potrebe direktnog marketinga obaveštavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku da se protivite takvoj obradi. Po prijemu Vašeg prigovora više nećemo upotrebljavati Vaše podatke o ličnosti u tu svrhu.
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo i u statističke svrhe kako bismo dobili statističke podatke koji se odnose na osiguranje (npr. za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda osiguranja ili ispunjavanje regulatornih zahteva) pri čemu pazimo da obrada podataka o ličnosti u statističke svrhe ne omogućava Vašu identifikaciju.
2.4. Pristanak
Obradu posebnih kategorija Vaših podataka o ličnosti (npr. podataka o zdravstvenom stanju, političkom mišljenju), osim ako nam njihova obrada nije nužna za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva (npr. podaci oštećenih lica kod ugovora o osiguranju od autoodgovornosti) ili ako drugačije nije propisano, možemo izvršiti samo na osnovu Vašeg izričitog pristanka. U tom slučaju preduzećemo odgovarajuće mere kako bismo Vas pravovremeno, u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku obavestili o svrsi obrade za koju nam je neophodan Vaš pristanak kako biste mogli da donesete informisanu odluku o tome da li želite da nam date svoj pristanak.
Ako nisu ispunjeni uslovi za korišćenje Vaših podataka o ličnosti u svrhe direktnog marketinga na osnovu našeg legitimnog interesa (npr. ako ste osiguranik, korisnik osiguranja, lice ovlašćeno za zastupanje, platilac premije ili treće lice), onda za obradu Vaših podataka o ličnosti u tu svrhu moramo imati Vaš pristanak.
Ako Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu pristanka obaveštavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku da povučete Vaš pristanak, na način opisan u tački 8. – „Koja su Vaša prava u vezi s obradom podataka o ličnosti?“.
3. Koje kategorije podataka o ličnosti obrađujemo?
Obrađujemo podatke o ličnosti koje smo prikupili od Vas putem ponude za zaključenje ugovora o osiguranju, podatke iz ugovora o osiguranju, zahteva za ostvarivanje prava iz osiguranja ili druge dokumentacije koju ste nam dostavili, kao i podatke koje smo dobili od trećih lica (npr. doktora-cenzora, veštaka, distributera osiguranja, drugih društava za osiguranje), organa javne vlasti ili iz javno dostupnih izvora.
To uključuje Vaše osnovne podatke o ličnosti (npr. ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, jedinstveni matični broj građana, podatke o identifikacionom dokumentu, adresa elektronske pošte, broj telefona), podatke iz ugovora o osiguranju (npr. podatke o osiguranom interesu (u zavisnosti od vrste osiguranja, podatke o osiguranom licu, nekretnini, vozilu, i dr.), podatke o osiguranoj sumi, trajanju ugovora, premiji osiguranja, otkupnoj i kapitalizovanoj vrednosti ugovora), podatke za isplatu (npr. podatke o banci, IBAN-u, iznosu za isplatu).
U slučaju nastupanja štetnog događaja prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti koji se odnose na štetni događaj (npr. datum i vreme štetnog događaja, uzrok štetnog događaja, fotografije) kao i podatke o naknadi iz osiguranja (npr. iznos naknade iz osiguranja, podaci za isplatu). To uključuje, ako je potrebno, i podatke koje prikupljamo od trećih lica koji učestvuju u postupku rešavanja odštetnog zahteva (npr. doktori-cenzori, veštaci), lica koje nam mogu dati potrebne informacije (npr. nadležni državni organi, svedoci) ili su u vezi s izvršavanjem naših obaveza u vezi sa štetnim događajem (npr. zdravstvene ustanove, lekari, procenitelji i dr.).
U pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korišćenjem manjeg obima podataka nego što je prethodno opisano, budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe.
4. Kome će Vaši podaci o ličnosti biti otkriveni?
Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako je utvrđeno propisima, Vaše podatke o ličnosti možemo otkriti fizičkim i pravnim licima, organima javne vlasti ili drugim organima (primaoci).
Bez obzira kojim primaocima dostavljamo Vaše podatke o ličnosti, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade. Može se raditi o sledećim primaocima:
4.1. Društva za reosiguranje i druga društva za osiguranje
Prilikom preuzimanja određenih rizika sarađujemo sa društvima za reosiguranje na koja prenosimo deo rizika koje smo preuzeli u osiguranje (reosiguranje). U istu svrhu možemo sarađivati i s drugim društvima za osiguranje na koja takođe možemo preneti deo preuzetih rizika (saosiguranje). U tim slučajevima može postojati potreba da navedenim društvima otkrijemo Vaše podatke o ličnosti iz ponude za osiguranje, ugovora o osiguranju ili u vezi sa odštetnim zahtevom.
Vaše podatke o ličnosti možemo da razmenjujemo sa drugim društvima za osiguranje i u nekim drugim slučajevima (npr. kako bismo mogli da obradimo odštetni zahtev u slučajevima višestrukog ili dvostrukog osiguranja, radi izvršavanja obaveza iz korespondentnih ugovora kod obrade međunarodnih šteta).
4.2. Distributeri osiguranja
Ako Vam prilikom obavljanja pripremnih radnji za zaključenje ugovora o osiguranju odnosno prilikom zaključenja, izvršavanja i upravljanja zaključenim ugovorom kao i u slučaju rešavanja odštetnog zahteva, pruža pomoć distributer osiguranja (npr. zastupnik, posrednik) koji od Vas prikuplja i nama prosleđuje Vaše podatke o ličnosti, otkrićemo mu Vaše podatke o ličnosti u meri u kojoj je to potrebno za obavljanje prethodno navedenih radnji.
4.3. Organi javne vlasti, sudovi i ostali primaoci
Vaše podatke o ličnosti možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti i organima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadataka kao npr. Narodnoj banci Srbije, ministarstvu nadležnom za poslove finansija, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, nadležnom državnom tužilaštvu kao i sudu, javnom beležniku ili poreskom organu za potrebe postupka koji vode, Upravi za sprečavanje pranja novca, Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i dr.
Vaše podatke o ličnosti možemo dostaviti i ostalim primaocima, tj. fizičkim i pravnim licima koja su s nama u poslovnom odnosu u vezi sa zaključenjem i izvršavanjem ugovora o osiguranju, rešavanjem odštetnih ili regresnih zahteva, naplatom potraživanja, pružanjem marketinških i drugih usluga i dr. (npr. doktori-cenzori, zdravstvene ustanove i doktori, veštaci, pružaoci usluga pomoći i asistencije, pružaoci detektivskih usluga, advokati, društva za naplatu potraživanja, pružaoci usluga štampanja, pružaoci poštanskih i kurirskih usluga, prevodioci, marketinške agencije, pružaoci informatičkih usluga, finansijske institucije, ovlašćeni revizori/revizorska društva, pružaocima usluga provere sankcionih lista i lista politički izloženih lica).
Ako za obradu Vaših podataka o ličnosti angažujemo druga fizička ili pravna lica koji će obrađivati Vaše podatke o ličnosti isključivo u naše ime i prema našim uputstvima na osnovu pisanog ugovora, angažovaćemo samo ona lica koja u dovoljnoj meri jamče sprovođenje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i obezbeđuju zaštitu Vaših prava.
5. Gde će se obrađivati Vaši podaci o ličnosti?
Vaši podaci o ličnosti će se obrađivati u Republici Srbiji.
U slučaju potrebe za obradom Vaših podataka o ličnosti izvan Republike Srbije, Vaši podaci će biti dostavljeni licima u trećim zemljama samo ako je Republika Srbija odlučila da se radi o zemljama koje obezbeđuju primeren nivo zaštite podataka o ličnosti propisan zakonom, odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka). Za obaveštenja o preduzetim zaštitnim merama možete se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti našeg Društva.
6. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?
Vaše podatke o ličnosti čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako nas ne obavezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje.
U vezi sa ugovorom o osiguranju razdoblje čuvanja određeno je vremenom trajanja ugovora o osiguranju. Međutim, budući da su propisane zakonske obaveze čuvanja podataka o Vama, trećim licima, Vašem ugovoru o osiguranju i štetnim događajima i nakon prestanka ugovora o osiguranju odnosno i nakon isplate obaveze iz ugovora o osiguranju možemo čuvati podatke o ličnosti i nakon isteka ugovora o osiguranju odnosno isplate naknade štete. Dokumentacija koju moramo čuvati i rokovi čuvanja propisani su npr. u Zakonu o osiguranju, Zakonu o računovodstvu, Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i dr.
Osim toga, podatke o ličnosti čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da budu nam budu ispostavljeni pravni zahtevi na osnovu ugovora o osiguranju, a što uključuje i zakonom propisano razdoblje (npr. radi mogućnosti izvršenja, ulaganja vanrednog pravnog leka) nakon pravnosnažnog okončanja sudskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg postupka pokrenutog radi ostvarivanja prava i obaveza vezanih za ugovor o osiguranju.
Ako određene podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu pristanka, u slučaju povlačenja pristanka izvršićemo brisanje Vaših podataka o ličnosti, osim ako ne postoji drugi pravni osnov za obradu ili ako je obrada Vaših podataka o ličnosti nužna radi ispostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.
7. Koje su posledice ako nam ne pružite svoje podatke o ličnosti?
Vaši podaci o ličnosti su nam potrebni u svrhu preduzimanja predugovornih radnji na Vaš zahtev, zatim u svrhu zaključenja i izvršavanja ugovora o osiguranju kao i za obradu zahteva za naknadu štete. Ako nam ne pružite potrebne podatke o ličnosti, možda nećemo biti u mogućnosti da zaključimo ugovor o osiguranju ili nećemo moći da izvršimo svoje obaveze iz ugovora o osiguranju, uključujući i obradu zahteva za naknadu štete. Molimo Vas da posebno obratite pažnju da ako zbog nepružanja potrebnih podataka o ličnosti ne budemo u mogućnosti da izvršimo našu obavezu iz ugovora o osiguranju mi ne snosimo odgovornost za neispunjavanje naše obaveze. U slučajevima određenim posebnim propisima, odbijanje pružanja potrebnih podataka o ličnosti može imati za posledicu da sa Vama ne smemo da zaključimo ugovor o osiguranju (npr. u slučaju da odbijete da nam pružite podatke potrebne za sprovođenje mera poznavanja i praćenja stranke kod zaključenja ugovora o životnom osiguranju, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma).
8. Koja su Vaša prava u vezi s obradom podataka o ličnosti?
Informišemo Vas da imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti:

 • pravo na pristup – pravo na dobijanje informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, te ako se takvi podaci obrađuju, pristup podacima o ličnosti i informacije, između ostalog, o obrađenim podacima o ličnosti, o svrsi obrade, roku čuvanja, iznošenju u treće zemlje i dr;
 • pravo na ispravku i dopunu – pravo na ispravku netačnih i pravo na dopunu nepotpunih podataka o ličnosti;
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – pravo na brisanje podataka o ličnosti koji se odnose na Vas ako, lični podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli pristanak za obradu i ako ne postoji drugi pravni osnov za obradu, ako su Vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primeniti ako je obrada Vaših podataka o ličnosti nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva ili radi poštovanja naših pravnih obaveza kojima se zahteva obrada prema propisima koji nas obavezuju;
 • pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti (npr. kada osporavate tačnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka);
 • pravo na prenosivost podataka – pravo na prijem i prenos podataka drugom rukovaocu ako ste nam podatke o ličnosti pružili u strukturiranom obliku i u uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku ako se obrada vrši automatizovano i ako se zasniva na pristanku ili na ugovoru;
 • pravo na prigovor – pravo na podnošenje prigovora na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na osnovu legitimnog interesa, uključujući i profilisanje. U tom slučaju možemo obrađivati podatke o ličnosti koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu imaju pretežniji interes u odnosu na Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva;
 • pravo da se usprotivi donošenju automatizovanih pojedinačnih odluka i profilisanje – pravo da se na Vas ne primenjuje odluka koja se zasniva isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući i profilisanje, koja proizvodi pravne posledice koji se odnose na Vas ili značajno utiče na Vaš položaj, osim ako je takva odluka potrebna za zaključenje ili izvršenje Vašeg ugovora o osiguranju, ako je dopuštena zakonom kojim se propisuju odgovarajuće mere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose ili zasnovana na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose;
 • pravo na povlačenje pristanka – ako se obrada podataka o ličnosti zasniva na Vašem pristanku imate pravo, bez ikakvih posledica, u svakom trenutku povući svoj pristanak dostavljanjem pisanog obaveštenja o povlačenju pristanka licu za zaštitu podataka o ličnosti. U tom slučaju mi više ne smemo da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, osim ako ne postoji drugi pravni osnov za njihovu obradu. Povlačenje pristanka proizvodi pravne posledice od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utiče na zakonitost obrade Vaših podataka o ličnosti u razdoblju od davanja pristanka do njegovog povlačenja;

Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom podataka o ličnosti možete se obratiti našem licu za zaštitu podataka o ličnosti putem podataka za kontakt koji su navedeni u tački 1. – „Ko je odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti?“.
Kako bismo mogli da postupimo po Vašem zahtevu za ostvarivanjem prava imamo pravo od Vas da zatražimo dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli da potvrdimo, imamo pravo da odbijemo postupanje po Vašem zahtevu.
Ako su Vaši zahtevi za ostvarivanjem prava očigledno neosnovani ili preterani, naročito zbog njihovog učestalog ponavljanja, imamo pravo da Vam naplatimo razumnu naknadu ili da odbijemo da postupimo po Vašem zahtevu.
9. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu
Ako smatrate da obrada Vaših podataka o ličnosti nije u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.
Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe, predlažemo Vam da se pre podnošenja pritužbe obratite našem licu za zaštitu podataka o ličnosti radi razjašnjenja spornih pitanja.
Informacije o obradi podataka dostupne su Vam i na našoj Internet stranici www.grawe.rs.

tj. osiguranje vozila, konsultant