Skoči do sadržaja
Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Pravna poruka

Opšti uslovi korišćenja web stranice

 

Uvodne odredbe

 

Ovim Opštim uslovima korišćenja web stranice (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuje se korišćenje web stranice GRAWE osiguranja a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: GRAWE) od strane korisnika usluga osiguranja (u daljem tekstu: korisnik).

 

Pre korišćenja web stranice GRAWE-a, svaki korisnik je dužan da pročita ove Opšte uslove i upozna se sa njima.

 

Samim korišćenjem web stranice GRAWE osiguranja a.d.o. korisnik pristaje na pravila definisana ovim Opštim uslovima i daje saglasnost da se sa njegovim podacima postupa u skladu sa Izjavom o prikupljanju i zaštiti ličnih podataka iz ovih Opštih uslova.

 

GRAWEzadržava pravo da u bilo koje doba Opšte uslove izmeni i dopuni u skladu sa zakonom i svojim poslovnim potrebama. Svaka izmena ili dopuna Opštih uslova obavezujuća je od dana objavljivanja na web-stranici GRAWE-a.

 

Pojmovi

 

Pojedini pojmovi u ovim Opštim uslovima korišćenja imaju sledeća značenja:

 

GRAWE označava GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd, sa sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 115D, 11070 Novi Beograd, PIB: 100000161, MB: 1715705, tel: +381 (011) 20 92 600; Fax: +381 (011) 20 92 661; E-mail: office.beograd@grawe.rs; www.grawe.rs. Za nadzor nad poslovanjem GRAWE-a nadležna je Narodna banka Srbije (www.nbs.rs).

 

Web stranica označava stranicu www.grawe.rs.

 

Sadržaj web stranice označava svaki podatak, uslugu, aplikaciju, vezu ili drugi sadržaj koji je objavljen na web stranici ili je dostupan putem web stranice.

 

Korisnik označava lice koja pristupa web stranici i/ili koristi bilo koji sadržaj web stranice.

 

Sadržina i korišćenje web stranice

 

Web stranica pruža informacije o GRAWE-u i njegovim proizvodima i uslugama kao i informacije o proizvodima i uslugama drugih društava GRAWE koncerna.

 

Podaci sadržani na web stranici ne smatraju se ponudom ili pozivom da se učini ponuda niti savetom ili preporukom GRAWE-a, osim ako je to posebno naznačeno. Osiguravajući proizvodi i njihov obim pokrića su na web stranici prikazani u skraćenom, informativnom obliku, a u slučaju zaključenja ugovora o osiguranju važe isključivo odredbe ugovora o osiguranju i ugovoreni uslovi osiguranja. Ako je korisnik zainteresovan za zaključenje ugovora o osiguranju može da se obrati prodajnom predstavniku GRAWE-a.

 

Pristup web stranici i korišćenje pojedinih sadržaja web stranice mogu biti uslovljeni upotrebom računarske ili mobilne opreme koja ispunjava posebne tehničke zahteve koje određuje GRAWE. GRAWE ima pravo da u svakom trenutku promeni zahtijevanu tehničku konfiguraciju opreme koja je potrebna za pristup web stranici i/ili korišćenje pojedinih sadržaja web stranice.

 

GRAWE je ovlašćen da u svakom trenutku, po sopstvenoj proceni i bez prethodnog obaveštenja, izmeni, dopuni ili privremeno ili trajno onemogući pristup bilo kojem sadržaju web stranice i u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posledice takvog postupanja.

 

 

Ograničenje korišćenja web stranice i ograničenje odgovornosti

 

Sadržina web stranice GRAWE-a je vlasništvo GRAWE osiguranja a.d.o. Beograd.Korišćenje, menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje dela ili cele sadržine web stranice nije dozvoljeno bez prethodne pismene saglasnosti GRAWE-a, osim onih dokumenata za koje je Zakonom o osiguranju propisano da ih osiguravač mora učiniti dostupnim za pristup i reprodukciju. Pregledanje ili štampanje dela web-stranice dozvoljeno je isključivo za lične, nekomercijalne potrebe njenih korisnika. GRAWE nije odgovorno za troškove telefona, interneta i bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom pristupa i pregleda njegovih web stranica od strane korisnika.

 

Korisnik se obavezuje da će koristiti web stranice GRAWE-a u skladu sa načelom dobrog domaćina, te da je ni na koji način neće koristiti na način protivan propisima Republike Srbije i dobrim poslovnim običajima.

 

GRAWE nije odgovorno niti će preuzeti odgovornost za štetne posledice nastale usled kraćeg ili dužeg prekida rada web servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa njom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili drugih uređaja i opreme koji su van kontrole i uticaja GRAWE-a.

 

 

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika

 

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika je objavljena radi brige o zaštiti podataka korisnika web stranica GRAWE-a.

 

Korišćenjem web stranica GRAWE-a korisnik pristaje na prikupljanje podataka i uslove korišćenja kako su izneti u ovoj Izjavi zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika.

 

Ako korisnik dostavi lične podatke putem online-servisa dostupnih na web stranici, podaci će biti upotrebljeni isključivo za naznačene odnosno potrebne svrhe i neće se davati na korištenje trećim licima. Na primer, ako putem web stranice korisnik zatraži da mu Grawe pošalje obaveštenje o njegovim proizvodima ili da ga kontaktira Grawe-ov predstavnik ili da mu pošalje informativnu ponudu i sl., lične podatke koje nam dostavite (npr. ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektronske pošte) Grawe upotrebljava isključivo za postupanje po korisnikovom zahtevu.

 

Ukoliko korisnik ne želi da se o njemu prikupljaju navedene vrste podataka, ili se ne slaže s nekim

drugim delom Izjave o zaštititi i prikupljanju ličnih podataka molimo da prestane sa korišćenjem web stranice.

 

Sve lične podatke GRAWE tretira kao poslovnu tajnu. Podaci se čuvaju trajno, odnosno do eventualnog opoziva.

 

GRAWE takođe prikuplja anonimne demografske podatke (godište, pol, sklonosti, interesovanja) i podatke o hard disku ili softveru računara korisnika (IP adresa, pretraživač, domen, vreme pristupa i posećene web-stranice, IMEI broj telefona). Podaci se prikupljaju isključivo radi sigurnije identifikacije i postupanja po zahtevu klijenata, ali i u druge svrhe. GRAWE podatke koristi i u svrhu obaveštavanja klijenata o proizvodima i uslugama, održavanja kvaliteta proizvoda i usluga, kao i u svrhu dobijanja statističkih podataka o korišćenju web-stranica. Lične podatke GRAWE koristi i za sprovođenje istraživanja o mišljenju klijenata o postojećim i potencijalnim uslugama i proizvodima.

 

GRAWE preduzima sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa zakonom, standardom ISO/IEC 27001:2013 i internim aktima. Lični podaci su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa.

 

GRAWE štiti privatnost pomoću tehnologija koje omogućavaju najsigurniji način korišćenja interneta. Kad se lične informacije prenose preko web stranice, štite se zaštitnim kodiranjem kao što su Secure Socket Layers (SSL).

 

 

Rešavanje sporova i nadležnost suda

 

Korišćenjem web stranica korisnik neopozivo pristaje da sve sporove proizašle iz njenog korišćenja u vezi sa tim korišćenjem ili sa kupovinom osiguranja putem interneta, rešava sporazumno sa GRAWE-om. U slučaju da nastali spor ne može da se reši sporazumno, za njegovo rešavanje nadležan je stvarno i mesno nadležni sud u Beogradu.

 

„Kolačići“

 

Web stranica GRAWE-akoristi „kolačiće” (cookies) kako bi korišćenje interneta bilo prilagođeno potrebama korisnika. Kolačić je tekstualna datoteka koju provajder web stranice snima na hard disk korisnika. Oni sadrže informacijke o web stranicama koje je korisnik posetio, a snima ih mrežni operater prilikom korisnikovog korišćenja internet sadržaja. Kolačići omogućavaju prepoznavanje korisnika prilikom njegove ponovne posete toj web stranici odnosno podesni su za snimanje i prosleđivanje informacija o korisnikovom ponašanju prilikom pretraživanja. Prema tome, podatke iz kolačića nije moguće povezati s određenim licem. Kolačići se koriste za unapređenje kvaliteta usluga, za preporučivanje sadržaja ili rezultata pretraživanja kao i za praćenje preferencija korisnika. Na taj način moguće je sprovođenje analize korišćenja digitalnih platformi i sticanje saznanja o potrebama korisnika, nakon čega prikupljene informacije mogu biti upotrebljene za unapređenje kvaliteta digitalnih platformi.

Kolačići ne mogu da se koriste za pokretanje programa ili unošenje virusa u računar korisnika. Kolačići se dodeljuju pojedinačno i može ih čitati samo provajder web stranice u domenu u kome je kolačić snimljen. GRAWE koristi funkcionalne kolačiće neophodne za korišćenje web stranice odnosno njenih funkcionalnosti u punom obimu (na primer online obrasci), kolačiće analize web mesta koja prikupljaju anonimne informacije o ponašanju korisnika prilikom posete web stranici, sa ciljem obezbeđivanja lakšeg pregledanja sadržaja, kao i kolačiće za marketinške potrebe koji se koriste za prikazivanje oglasa relevantnih za korisnika i prilagođenih njegovim interesima.

Ako korisnik želi potpuno da onemogući kolačiće, molimo da za to koristi postavke u svom mrežnom pretraživaču. Postoji mogućnost da zbog navedenog, korisnik neće moći da koristi funkcije web stranice u punom obimu.

 

Završne odredbe

 

Za sve ostale informacije korisnici se mogu obratiti na e-mail adresu GRAWE-a:

office.beograd@grawe.rs ili na telefon: +381 011 20 92 600.

 

Ovi Opšti uslovi su usvojeni na sednici Izvršnog odbora održanoj 20.7.2018. godine, a primenjuju se od dana objavljivanja na internet stranici GRAWE-a.

 

U Beogradu, 20.7.2018. godine                                                     IZVRŠNI ODBOR

                                                                                          Andrej Marinković   Christoph Czettl

tj. osiguranje vozila, konsultant