Skoči do sadržaja
Sponzorstva i donacije
Sponzorstva i donacije

Tamo gde je najpotrebnije...

Sponzorstva i donacije

Društveno odgovornim poslovanjem GRAWE postiže ravnotežu između ekonomskih i socijalnih interesa, otvoreno ka građanima Srbije uz visoku svest i posvećenost u nastupu na tržištu.

Ne sponzorišemo i ne doniramo: aktivnosti koje štete okolini, aktivnosti koje mogu dovesti do nasilja, politička udruženja, stranke i događaje, radnička udruženja i sindikate, religijska udruženja, ekstremne i rizične sportove, kontraverzne događaje, akcije i događaje koji proklamuju bilo kakve oblike verske, rasne, polne i sve druge oblike diskriminacije i neetičnosti, fizička lica (pojedince).

Prednost dajemo projektima koji uključuju decu i mlade, zaštitu okoline, umetnost, sport i zdrav život, kao i projektima kod kojih prepoznajemo iste vrednosti koje i sami proklamujemo. Kod izbora projekata koje ćemo sponzorisati ili donirati, prioritet će dobiti oni koji su u skladu sa poslovnom strategijom kompanije i koji se ističu kvalitetom, posebnošću i korisnošću za širu društvenu zajednicu.

Upit je potrebno poslati najmanje 60 dana pre predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija ili sponzorstvo i to na email adresu dragana.markovic@grawe.rs. Ukoliko ste u mogućnosti, priložite i sledeću dokumentaciju:

 1. Detaljan opis ideje/projekta/programa:
  • opis iskustva, dostignuća i sposobnosti organizacije da sprovede projekat/ideju
  • ciljevi koji se postižu realizacijom predloženog projekta
  • plan rada
  • očekivani rezultati
  • opis na koji će se način izvršiti ocenjivanje i merenje rezultata 
    
 2. Kopija Rešenja o registraciji udruženja/pravnog lica
 3. Proračun
 4. Preporuke, odluke o sufinansiranju projekta ili pismo namere 
 5. Materijali, publikacije, linkovi, novinski članci, dokumentacija koja ilustruje rad organizacije
tj. osiguranje vozila, konsultant