Skoči do sadržaja
Procena i likvidacija šteta
Prijava osiguranog slučaja - osiguranje života

Prijavu štete po polisama životnog osiguranja moguće je izvršiti dostavljanjem popunjenog i potpisanog obrasca i neophodne dokumentacije na sledeći način:


• putem e-maila: stete@grawe.rs 
   (obrazac i spisak dokumentacije možete preuzeti dole)
• putem pošte, na adresu Bulevar Mihaila Pupina 115D, 11070 Novi Beograd, Odeljenje za procenu i likvidaciju šteta
• lično, dolaskom u poslovnice GRAWE osiguranja a.d.o. 

  Više informacija možete dobiti pozivom naše Službe za pomoć klijentima. +381112092692 +381668607500
  Potrebna dokumentacija

  Isplata osigurane sume za slučaj doživljenja

  Istek ugovora o osiguranju, predstavlja datum koji korisnik treba da doživi da bi stekao pravo na isplatu ugovorene naknade. Korisnik osiguranja je u obavezi da dostavi:

  1. Popunjen zahtev za isplatu-istek ugovora;
  2. Fotokopija lične karte ili očitana biometrijska lična karta korisnika osiguranja/zastupnika pravnog lica ili punomoćnika, overena od strane zaposlenog GRAWE-a;
  3. Izvod iz registra privrednih subjekata ne stariji od 3 meseca;
  4. Dokaz o broju tekućeg dinarskog/deviznog računa korisnika osiguranja;
  5. Druga dokumentacija po zahtevu GRAWE-a.

  Isplata otkupne vrednosti

  1. Popunjen zahtev za isplatu otkupne vrednosti;
  2. Fotokopija lične karte ili očitana biometrijska lična karta korisnika osiguranja/zastupnika pravnog lica ili punomoćnika, overena od strane zaposlenog GRAWE-a;
  3. Izvod iz registra privrednih subjekata ne stariji od 3 meseca;
  4. Dokaz o broju tekućeg dinarskog/deviznog računa korisnika osiguranja;
  5. Druga dokumentacija po zahtevu GRAWE-a.

  Prijavu smrtnog slučaja usled bolesti

  Ukoliko nastupi osigurani slučaj, smrt osiguranika, korisnik osiguranja je u obavezi da dostavi:

  1. Popunjena prijava smrtnog slučaja usled bolesti;
  2. Fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih;
  3. Fotokopija potvrde o smrt ili otpusna lista;
  4. Medicinska dokumentacija  i Zdravstveni karton (fotokopija overena od strane zdravstvene ustanove);
  5. Fotokopija obdukcionog nalaza;
  6. Druga dokumentacija po zahtevu GRAWE-a;
  7. Fotokopija lične karte ili očitana biometrijska lična karta korisnika osiguranja/zastupnika pravnog lica ili punomoćnika, overena od strane zaposlenog GRAWE-a;
  8. Dokaz o broju tekućeg dinarskog/deviznog računa korisnika osiguranja.

  Prijavu smrtnog slučaja usled nezgode

  Ukoliko nastupi osigurani slučaj, smrt osiguranika, korisnik osiguranja je u obavezi da dostavi:

  1. Popunjena prijava smrtnog slučaja usled nezgode;
  2. Fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih;
  3. Fotokopija potvrde o smrt ili otpusna lista;
  4. Medicinska dokumentacija  ;
  5. Fotokopija obdukcionog nalaza;
  6. Dokument nadležnog organa o nesrećnom slučaju (Zapisnik MUP-a,rešenje sudije za prekršaje, presuda i dr.);
  7. Fotokopija lične karte ili očitana biometrijska lična karta korisnika osiguranja/zastupnika pravnog lica ili punomoćnika, overena od strane zaposlenog GRAWE-a;
  8. Dokaz o broju tekućeg dinarskog/deviznog računa korisnika osiguranja.
  9. Druga dokumentacija po zahtevu GRAWE-a.

  Prijava o nastanku teške bolesti GRAWE-ELIT

  Ukoliko nastupi osigurani slučaj, nastanak jedne od teških bolesti, korisnik osiguranja je u obavezi da dostavi:

  1. Popunjena prijava o nastanku teške bolesti GRAWE ELITE – popunjava i potpisuje korisnik;
  2. Medicinska dokumentacija  o toku lečenja  i Zdravstveni karton (fotokopija overena od strane zdravstvene ustanove);
  3. Fotokopija lične karte ili očitana biometrijska lična karta korisnika osiguranja/zastupnika pravnog lica ili punomoćnika, overena od strane zaposlenog GRAWE-a;
  4. Dokaz o broju tekućeg dinarskog/deviznog računa korisnika osiguranja.
  5. Druga dokumentacija po zahtevu GRAWE-a.

   

  Prijava nesrećnog slučaja

  Za prijavu štete po osnovu dopunskog osiguranja, neophodno je dostaviti :

  1. Popunjena prijava nezgode;
  2. Fotokopija medicinske dokumentacije (od početka lečenja, tok i nakon završenog lečenja);
  3. Druga dokumentacija po zahtevu GRAWE-a;
  4. Fotokopija lične karte ili očitana biometrijska lična karta korisnika osiguranja/zastupnika pravnog lica ili punomoćnika, overena od strane zaposlenog GRAWE-a;
  5. Dokaz o broju tekućeg dinarskog/deviznog računa korisnika osiguranja.
  tj. osiguranje vozila, konsultant