Skoči do sadržaja
Procena i likvidacija šteta
Prijava osiguranog slučaja - osiguranje života

Prijavu štete po polisama osiguranja života moguće je izvršiti dostavljanjem popunjenog i potpisanog obrasca i neophodne dokumentacije na sledeći način:


• putem email-a (obrazac i spisak dokumentacije možete preuzeti dole)
• putem pošte, na adresu Bulevar Mihaila Pupina 115D, 11070 Novi Beograd, Odeljenje za procenu i likvidaciju šteta
• lično, dolaskom u poslovnice GRAWE osiguranja a.d.o. 

 

  Više informacija možete dobiti pozivom naše Službe za pomoć klijentima. +381112092692 +381668607500
  Potrebna dokumentacija

  Isplata osigurane sume za slučaj doživljenja

  Istekom ugovora o osiguranju života stičete pravo na isplatu ugovorene naknade. Korisnik osiguranja iz Vašeg ugovora je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju:

  1. Fotokopija lične karte korisnika;
  2. Fotokopija računa korisnika;
  3. Popunjen i potpisan obrazac u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (obrazac broj 5 ili 6 i 7).

   

  Prijavu smrtnog slučaja

  Ukoliko nastupi osigurani slučaj, smrt osiguranika, korisnik osiguranja je u obavezi da dostavi:

  1. Popunjena prijava smrtnog slučaja- popunjava i potpisuje korisnik osiguranja;
  2. Fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih;
  3. Fotokopija potvrde o smrt ili otpusna lista;
  4. Fotokopija lične karte osiguranika;
  5. Medicinska dokumentacija  i Zdravstveni karton (fotokopija overena od strane zdravstvene ustanove);
  6. Fotokopija obdukcionog nalaza;
  7. Fotokopija policijskog izveštaja (ukoliko je smrt nastupila kao posledica nesrećnog slučaja);
  8. Sva ostala dokumentacija vezana za osigurani slučaj na zahtev Grawe osiguranja;
  9. Fotokopija lične karte korisnika;
  10. Fotokopija računa korisnika;
  11. Popunjen i potpisan obrazac u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (obrazac broj 5 ili 6 i 7).

   

  Prijava teške bolesti

  Ukoliko nastupi osigurani slučaj, nastanak jedne od teških bolesti, korisnik osiguranja je u obavezi da dostavi:

  1. Popunjena prijava GRAWE Elite – popunjava i potpisuje korisnik;
  2. Medicinska dokumentacija  o toku lečenja  i Zdravstveni karton (fotokopija overena od strane zdravstvene ustanove);
  3. Sva ostala dokumentacija vezana za osigurani slučaj na zahtev GRAWE osiguranja;
  4. Fotokopija lične karte korisnika;
  5. Fotokopija računa korisnika;
  6. Popunjen i potpisan obrazac u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (obrazac broj 5 ili 6 i 7).       

   

  Prijava nesrećnog slučaja

  Za prijavu štete po osnovu dopunskog osiguranja, neophodno je da dostavite:

  1. Popunjena prijava nezgode;
  2. Fotokopija medicinske dokumentacije (od početka lečenja, tok i nakon završenog lečenja);
  3. Sva ostala dokumentacija vezana za nastanak osiguranog slučaja na zahtev GRAWE osiguranja;
  4. Fotokopija lične karte;
  5. Fotokopija računa za isplatu.
  tj. osiguranje vozila, konsultant