Skoči do sadržaja
Rizikoosiguranje
Rizikoosiguranje - R11K

Osiguranje za slučaj smrti sa jednokratnom uplatom premije

Osigurane suma se isplaćuje korisniku/korisnicima osiguranja u slučaju prirodne smrti osiguranika ili smrti osiguranika usled nesrećnog slučaja u toku trajanja ugovora o osiguranju. Najduže trajanje osiguranja po Tarifi R11K je 120 meseci. 

Pokriće u toku trajanja opada na mesečnom nivou. 

U slučaju doživljenja osiguranja korisnik osiguranja ne dobija ugovorenu osiguranu sumu.

tj. osiguranje vozila, konsultant