Skoči do sadržaja
Mešovito osiguranje života
Tarifa G3

Budućnost ne možete predvideti, ali je možete planirati!

Tarifa osiguranja života G3 ne predviđa puno pokriće tokom celog trajanja osiguranja.

Po doživljenju, odnosno isteku ugovora o osiguranju, korisniku osiguranja se isplaćuje cela ugovorena osigurana suma sa pripadajućom dobiti.

U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, ugovorena osigurana suma se isplaćuje korisniku osiguranja i to nakon isteka ugovorenog trajanja osiguranja zajedno sa ukupno pripisanom dobiti.

U slučaju smrti osiguranika usled nezgode, korisniku osiguranja se isplaćuje cela ugovorena osigurana suma, a po isteku trajanja osiguranja deo osigurane sume i pripadajuća dobit.
 

Isplata naknade pre isteka ugovorenog trajanja osiguranja
Ako u slučaju smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja korisnik osiguranja ne želi da sačeka istek ugovorenog trajanja osiguranja, ugovor se raskida i isplaćuje se deo osigurane sume, odnosno iznos osigurane sume za slučaj smrti u trenutku nastanka smrti osiguranika zajedno sa do tada pripisanom dobiti.
tj. osiguranje vozila, konsultant